..

Tikslai ir uždaviniai


LIETUVOSKARIUOMENĖS KŪRĖJŲ SAVANORIŲ SĄJUNGOS
KAUNO APSKRITIES SKYRIAUS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Kauno apskrities skyrius (toliau – Skyrius) yra savanoriška asociacija, vienijanti visų laikų Lietuvos kariuomenės kūrėjus savanorius ir tęsianti 1927 m. įkurtos Sąjungos tikslus, uždavinius ir tradicijas.

Skyrius veikia laikydamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų bei kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir savo veiklą grindžia Skyriaus įstatais. Skyrius gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir Skyriaus įstatuose.

Skyriaus teisinė forma – asociacija.

Skyrius yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis bent vieną sąskaitą kredito įstaigoje.

Skyrius veikia Lietuvos Respublikos teritorijoje. Skyrius yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu, įstatus, vėliavą ir bent vieną sąskaitą kredito įstaigoje. Skyriuje gali veikti ir padaliniai, neturintys juridinio asmens statuso.

Skyrius gali naudoti sutrumpintą pavadinimą LKKSS Kauno apskrities skyrius.

Skyrius įsteigtas neribotam laikui.

Skyriaus finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

Skyrius turi savo vėliavą, antspaudą ir ženklą.

Sprendimą dėl skyriaus buveinės keitimo priima visuotinis Skyriaus narių susirinkimas susirinkime dalyvaujančių narių paprasta balsų dauguma. Skyriaus buveinės adresas skelbiamas įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka juridinių asmenų registre.

Skyriaus veiklos tikslai:

 • saugoti ir ginti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę;

 • ugdyti tautinę savimonę, visuomenės pagarbą Lietuvos kariuomenei, saugoti jos istorinę atmintį;

 • rūpintis Skyriaus narių ir jų šeimų socialinėmis garantijomis bei ginti jų teises;

 • rūpintis žuvusių karių, savanorių, buvusių partizanų ir kitų Lietuvos nepriklausomybės gynėjų atminimo įamžinimu;

 • remti ir stiprinti Lietuvos kariuomenę, propaguoti Lietuvos kariuomenę visuomenėje;

 • vykdyti edukacinę veiklą suaugusiems ir vaikams;

 • organizuoti įvairius projektus, renginius, konferencijas;

 • skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti Skyriaus tikslus ir uždavinius;

 • rinkti medžiagą apie Lietuvos kariuomenės praeitį ir dabartį, pasižymėjusius karius, kovotojus už Lietuvos nepriklausomybę;

 • palaikyti ryšius su tikrosios karo tarnybos, atsargos ir dimisijos kariais, visuomeninėmis organizacijomis, remiančiomis Lietuvos kariuomenę;

 • gauti lėšų ar kitokio turto iš kitų visuomeninių organizacijų, fondų, labdaros ar paramos organizacijų, taip pat iš kitų fizinių ir juridinių asmenų;

 • gauti lėšų iš valstybės valdžios ir valdymo institucijų, savivaldybių konkrečioms programoms vykdyti;

 • būti kitų juridinių asmenų steigėjas ir/ar dalyvis kitų juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų steigime, jungtis su kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis į asociacijas, kitų formų susivienijimus;

 • teikti skyriaus narius valstybiniams ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos apdovanojimams;

 • steigti skyriaus apdovanojimus ir pasižymėjimo ženklus;

 • Skyrius turi teisę vykdyti ir kitą įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarautų Skyriaus įstatams bei veiklos tikslams ir reikalingą jo tikslams pasiekti.

Siekdamas savo tikslų Skyrius bendradarbiauja su kitomis asociacijomis, įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis ir fiziniais asmenimis.

Skyrių sudaro tikrieji nariai ir rėmėjai, sulaukę 18 metų, veiksnūs fiziniai asmenys.

Skyriaus tikraisiais nariais ( toliau tekste – tikrasis narys) gali būti:

 • asmenys, tapę Skyriaus nariais iki šių įstatų įsigaliojimo dienos;

 • asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos Pasipriešinimo 1940 – 1990 metų okupacijoms dalyvio teisinio statuso įstatymo nustatyta tvarka pripažintas kario savanorio statusas;

 • asmenys, saugoję įvarius valstybinius objektus, kūrę Krašto apsaugos struktūras, tarnavę Krašto apsaugos departamente, Savanoriškoje krašto apsaugos tarnyboje, Lietuvos šaulių sąjungoje, pasienyje ir prisiekę Lietuvos Respublikai iki 1991 m. rugpjūčio 21 d.

Skyriaus garbės nariais (toliau tekste – garbės nariai) gali būti ypatingai nusipelnę Lietuvos Respublikai asmenys, ginkluoto ir/ar pasipriešinimo Lietuvos okupacijai dalyviai.

Skyriaus rėmėjais gali būti asmenys, dalyvaujantys skyriaus veikloje ir remiantys skyriaus tikslus.

LIETUVOS KARIUOMENĖS KŪRĖJŲ SĄJUNGOS
KAUNO APSKRITIES SKYRIAUS VALDYMO ORGANAI

Skyriaus valdymo organai yra: Skyriaus narių susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – Skyriaus pirmininkas.

Skyriuje sudaromi kolegialūs valdymo organai: Skyriaus valdyba, Revizijos komisija ir Etikos komisija.

Skyriaus valdyba renkama iš 5 narių. Ją sudaro: Skyriaus pirmininkas, valdybos vicepirmininkas, valdybos sekretorius, valdybos iždininkas ir valdybos nariai.

Revizijos komisiją trejiems metams renka Susirinkimas. Revizijos komisiją sudaro 3 nariai ir 2 kandidatai. Revizijos komisija iš savo narių išrenka komisijos pirmininką, kuris vadovauja komisijos darbui.

Revizijos komisijos tikslas – ne rečiau kaip kartą per metus tikrinti skyriaus ūkinę finansinę veiklą bei raštvedybą, Susirinkimo sprendimų ir įstatų laikymąsi.

Etikos komisiją trejiems metams renka Susirinkimas. Etikos komisiją sudaro 3 nariai. Etikos komisija iš savo narių išrenka komisijos pirmininką, kuris vadovauja komisijos darbui.

Etikos komisijos tikslas – remiantis įstatais spręsti Skyriaus narių ginčus.


Visos teisės saugomos LKKSS KAS 2016